בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ע ז ט ח
ס נ ש ל
* מ ה ר
י ק ג כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ט ע ס
מ ק כ ת
* ב ח י
ד נ ש ל
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ס ק ר ש
ו ז ג פ
* מ ע ת
כ ח ב נ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז ו ל ר
כ צ נ ט
* ש י ב
ד ק ה ת
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ ת ע ש
צ ז ד כ
* י ס מ
ט ל ח ב
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות