בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
כ ג ש ל
ע ט מ ה
* צ ד פ
ז ר ב ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ כ ת ח
ט ש י ר
* ק פ ה
נ ג מ ד
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ כ ל ב
צ ר ע ג
* ק ס פ
ש מ ת ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה ש ט ר
ק ג מ ח
* ת פ ב
ז ס נ ל
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ד ט ש כ
י ת ר ל
* ו נ ח
ג צ פ ה
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות