בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ז י כ ג
ל פ ע ה
* ו מ ח
ת ס ט ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ג ו ת ר
ס פ ש ט
* ל ח ד
ק מ ה צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י ד ת ו
ה מ ר ט
* ב ג ח
ע ש כ ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ ו ע ש
ג ר ב כ
* י פ ס
מ ק ז צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ פ ט י
ב ר צ ג
* ל ז ח
מ ד ו ע
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות