בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ת כ ט ח
ק ז י מ
* צ ה ו
ס ל ב פ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת ק ז נ
כ ה ל י
* ג ש צ
ס ב ע ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ג ז מ
ל ע נ ה
* ת ב ט
ק ס פ כ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
פ ס ע ה
ל ת ק י
* מ נ ש
ז ר כ ו
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע צ מ ד
ג ש ו ק
* ס ט ב
ה ז ל ת
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות