בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ז ט ב ו
ח ש ס ל
* מ נ ק
ה ד ת י
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ח ס ד ע
מ ת פ י
* כ ו ב
ה ט צ ר
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ת ס ח ה
כ פ ב ע
* מ ק י
ז ו ג צ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ס כ ג ק
ר ו ז ל
* ח ת ב
מ ש ה י
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ע י ט ב
ה ק ז ח
* ש צ ל
כ ר ד ו
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות