בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ש ה ת ר
י ב ג ט
* ל ע ס
ו מ ז ד
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ב ט ד צ
ק ר ס כ
* ו ג פ
ל מ נ ה
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
כ ה ע ו
ר ב ת פ
* ד ק מ
ח צ ט ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ב ס צ נ
י ט ז ו
* ג ע כ
ק ל ש מ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י ק נ מ
ה ו ר פ
* ד ב ט
ס ז ל ע
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות