בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ק ת ז כ
נ י ע ד
* פ ו ג
ב ל ש ס
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ ז ג ע
כ ס פ ק
* ש ב י
ו מ ה ט
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ב ר ס ק
כ ז מ ע
* פ ל ו
ט ח י ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ה ק ל ס
פ ג מ ו
* ת ד ח
כ י ב ע
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
צ נ כ ה
ז ש ס ו
* י ב ת
מ ד ק ח
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות