בינגו להדפסה ראשי

הדפסת לוחות בינגו אותיות

בהדפסה - רק חלקי הלוח יודפסו.
(אין צורך להעתיק למסמך אחר)

* B I N G O *
ט ד ג
ז * מ
כ ה ח
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ו כ ת
ח * ס
ט נ פ
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
ז ק ע
ס * ו
ת ג ש
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
י ח ש
ר * ל
נ ז ג
www.bingocards.co.il
* B I N G O *
נ ט ק
צ * ה
ס י ל
www.bingocards.co.il
שנה צבע אותיות